Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Zástupca starostu

Jozef Ličko

Adresa: Trnava pri Laborci 24


 

 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Bc. Ing. Gabriel Badida

Adresa: Trnava pri Laborci 136


 

Ján Čverčko

Adresa: Trnava pri Laborci 23


 

Jozef Golmic

Adresa: Trnava pri Laborci 116


 

Rudolf Šmiga

Adresa: Trnava pri Laborci 81


 

Ing. Ignác Štefanič

Adresa: Trnava pri Laborci 68


 

 

 

Obecná rada

Vladimír Adam

Adresa: Trnava pri Laborci 98


 

Jozef Ličko

Adresa: Trnava pri Laborci 24


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Trnava erb 1.jpg

podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 2. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:
 • a) starostu, 
 • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, 
 • d) podľa osobitného zákona.10b)
 1. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
 • a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
 • b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
 • c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 
 • d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
 • e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
 • f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
 • g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 • h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
 • i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
 • j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
 • a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
 • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
 • c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
 • d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
 • e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 • f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 • g) uznášať sa na nariadeniach, 
 • h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
 • i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
 • j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
 • k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
 • l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 • m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 • n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
 • o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
 • p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

webygroup
ÚvodÚvodná stránka